ഇത്രയും ട്വിസ്റ്റുകൾ ദിലീപ് സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ..