ഒരു ദേശീയ മുസ്ലീം പോലും ബിരിയാണി തിന്നാൻ വിളിച്ചില്ല. ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. :-/