അങ്ങ് ദില്ലിയിൽ ഒരാൾ ബീഫ് തിന്നു.
ഇല്ല, അവൻ തിന്നെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു.
അവനെ അങ്ങ് കുത്തി കൊന്നു.
#അച്ഛേദിൻ