എന്നാലും സർക്കാർ തന്നെ വിൽക്കുന്ന മദ്യം കൈവശം വെച്ച് കൊണ്ട് മെട്രോയിൽ സഞ്ചരിക്കരുത് എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താവാം?