വർണ്ണ - ലിംഗ - ജാതി വിവേചനം ഒരു ദുരന്തമാണ് ബ്രൊ. അത് ട്രോളല്ല, ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ രൂപത്തിൽ ആണെങ്കിലും.