ജാതിവെറിയും വർണ്ണവിവേചനവും‌ ഭയങ്കര‌ കോമഡിയായി തോന്നുന്നവർ അത് സ്വന്തം‌ വാളിൽ ഒട്ടിക്കുക. ഉള്ളിലിരിപ്പ് പുറത്തറിയാനും‌ വലിച്ച് കീറി ഒട്ടിക്കാനും അത് ഉപകരിക്കും.