കുമ്മനം ഇടപെട്ടു. മെട്രോ ആദ്യ യാത്രയിൽ കുമ്മനത്തിനു വലിഞ്ഞുകയറാൻ ഒത്തു.