ആധാർ നിർബന്ധമല്ല. കോടതി പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ അൻപതിനായിരത്തിനു കൂടുതൽ ബാങ്ക് ട്രാസാക്ഷൻ നടക്കാൻ ആധാർ വേണം! ങേ! ങാ!