സൈറാ ബാനു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു രോഗമാണോ ഡോക്റ്റർ.