പരിസ്ഥിതി നിയമം വെച്ച് മലയാളിക്കിട്ട് അടുത്ത പണി എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന റിസേർച്ചിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റിസേർച്ചർ 'സൂപ്പർ ടൊറന്റ് ഹിറ്റ് ഗപ്പി കണ്ടു'. ശേഷം ചരിത്രം.