പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ പിശകാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായി, ഇന്നത്തെ ക്രികറ്റ് കളിക്ക് ഇന്ത്യാ x കേരളാ എന്ന് ടൈംസ് നൗ സ്ക്രോളിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.