ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റുമായുള്ള വർഷങ്ങളൂടെ സൗഹൃദം പുതുക്കുന്ന മോഡിജി.