ജെ.ആർ.പദ്മകുമാർ (ഓക്സിജൻ പശു) ബിജേപി വക്താവായി ടിവികളിൽ വരുന്നടത്തോളം കാലം ബിജേപിക്ക് രക്ഷയില്ല. #ഭോഷ്കൻ