രാജസ്ഥാനിലെ ആ പ്രമുഖ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്കിയുടെ പുതിയ മൊഴി മുത്ത് - "Scientific evidence isn’t everything… there’s religious evidence". അടുത്ത സെൻസർ ബോർഡ് ചെയർമാനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നു.