ബീഫ് തിന്നുന്നവരോട് പാകിസ്ഥാനിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് കേരളം പാകിസ്ഥാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്! 😉