ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കുക.
കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഗർഭിണിയാക്കുക!
എന്നിട്ട് പേര് മയിലെന്നും.
മൈ*ൻ!