ആ നിരോധനത്തെ നാലാഴ്ചക്ക് മദ്രാസ് ഹൈകോടതി നിരോധിച്ചു.