ആധാർ നിർബന്ധമല്ല. പക്ഷെ സിം ഡിസ്കണക്റ്റാവാതിരിക്കാൻ നമ്പർ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം!!! ലോജ്ജിക്കിന്റെ അപ്പാപ്പൻ!