നവമാധ്യമ ടിആർപി റേറ്റിങ്ങ്.

വളിനിക്കറിട്ട് അജന്തയിൽ ആദിപാപം കണ്ട് നീയൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രായത്തിലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്! #അപ്പൂപ്പാന്റെആന #അഹങ്കാരം