സംവരണ സ്പെഷൽ ബുക്ക് സജ്ജഷൻ : ജയമോഹന്റെ നൂറുസിംഹാസങ്ങൾ.