അതേ സൂർത്തുക്കളേ, അമേരിക്ക കിടുവാണ്. അതിനു കാരണം അമേരിക്കയിൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. (അഫിർമേറ്റിവ് ആക്ഷനെ പറ്റി ഒരക്ഷരം ഉരിയാടരുത്!)