കുന്ദെരയില്ല, വികെഎൻ ഉണ്ട്. വല്ലോർക്കും അത്ഭുതം തോന്നോ ആവൊ? ഐഏഎസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല!