ഞാൻ‌ അവിടെ സ്റ്റേജ്‌ കെട്ടി മണ്ണിട്ട് നികത്തി‌ കൊളമാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ അവിടെ ഇരുന്ന് റമ്മി കളിക്കുന്നവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയത്!