ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണേലും താങ്ക്‌ഫുള്ളാണേലും എന്താ, ഫുള്ളല്ലെയൊ? അപ്പൊ പിന്നെ പൂവിനും നല്ല ഐക്കൺ അച്ചാറോ മിച്ചറോ അല്ലേ സക്കർബർഗ്ഗേ? #reactionbutton