വെറും തൊന്നൂറായിരം കോടിയുടെ നിധി കണ്ടെത്തിയ അനന്തപത്മനാഭാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനു ചുറ്റും പോലീസിനും സൈന്യത്തിനും എക്സും വൈയും സെഡും സെക്യൂറിറ്റി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇക്കണ്ട മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജ്ജും ഹോസ്പിറ്റലും സ്കൂളും ചാനലും ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അമൃതാനന്ദമയിക്ക് പാറാവ് കൊടുക്കാതെയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ സുഹൃത്തുക്കളേ ?! സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും സംരഭകരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാവണം സർക്കാറുകൾ.