"എന്റ്രസ് പരീക്ഷ ദിന വസ്ത്രങ്ങൾ" ഒരു പാക്കേജ്ജാക്കി വിൽക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയാലോ? പിസി തോമാസ് പാലാ ബ്രില്യൻസ് തുടങ്ങിയവക്ക് സമീപം കടയൊ സ്റ്റാളോ ഇടാം. സ്കൂളുകൾക്ക് ഹോൾസേൽ ആയി വാങ്ങാം, ലേബർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോണസ്റ്റിൽ സമ്മാനമായും നൽകാം. തൊടങ്ങാം?