ഫ്രഞ്ച് റെസിപ്പി പോലെ തന്നെയാ ഫ്രഞ്ച് ഇലക്ഷനും, നോക്കുമ്പൊ ജാവ പോലെ സിംപിൾ പക്ഷെ സത്യത്തിൽ മുടിഞ്ഞ കോമ്പിക്കേഷൻസ്!