ബാഹുബലി 2 ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 700 കോടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതായത് അടുത്ത ഒരാഴ്ച കൂടി ബാഹുബലി 2 ഓടിയാൽ നമ്മടെ 'രണ്ടാമൂഴമഹാഭാരത' ബഡ്ജറ്റ് എത്തിക്കാമെന്ന്!

അഞ്ജലി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലേ? ജാവ സിമ്പിളാണ്.