സബ് കളക്ടർ ബ്രൊക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് കളക്ടർ ബ്രോ ആവോ? അതൊ ഇക്ക കുഞ്ഞിക്കാ മോഡലിൽ ഫാൻസ് ക്ലബ് രൂപീകരിക്കുമോ?