10 കോടി പൗരന്മാരുടെ ബാങ്ക് അകൗണ്ട് ഡീറ്റൈൽസ് അടക്കം 13 കോടി ആളുകളുടെ ആധാർ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന സെന്റർ ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് ആന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലിങ്ക് :