മണിയുടെ ബ്രൊ ലംബോധരൻ സാറേ‌ കൂടി ഉപദേഷ്ടാവാക്കരുതോ?