ബാഹുബലി രണ്ടിലെ നറേഷനും ഫിസിക്സും ലോജിക്കും‌ ഒക്കെ റിവ്യു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ തോന്നും‌ പടം‌ നോളനും സ്പിൽബർഗും ചേർന്നെടുത്തതാണെന്ന്!