ബാഹുബലി 2 : ആദ്യത്തെ ഇഷ്ടമായാൽ ഇതും ഇഷ്ടമാവും. ആദ്യ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചേസി മോഡൽ സെക്കന്റ് പർട്ടല്ല. സത്യരാജ് രമ്യാകൃഷ്ണൻ കൊള്ളാം. അത്ര തന്നെ!