* കട്ടപ്പ കൊന്നതല്ല, ബാഹുവിനു വയറിളക്കം വന്ന്‌ ചത്തതാണ്.

* മോഹാൻലാൽ 80 വയസുള്ള‌ ബാഹുബലിയായി വരുന്നുണ്ട്. 8 വയസ്സിന്റെ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് മമ്മുട്ടി ചെയ്യും.

* സത്യരാജ് ഡബിൾ റോളിലല്ല. നൂറുറോളാണ്. ഇൻസ്പയേർഡ് ഫ്രം കൗരവർ. പൗരാണിക്ക് ഭാരതീയ‌ ടെസ്റ്റ്ട്യുബ് ശിശുസ്.

* ബാഹുബലിയുടെ ശരിക്കത്തെ അപ്പൻ കട്ടപ്പായുടെ‌ കൂടപ്പിറപ്പിൽ ഒരുത്തൻ ആണ്. (ഫുഡ് തരു‌‌‌ മാമ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ‌ സീൻ, പോത്തേട്ടൻ ബ്രില്ലന്റ്സ് ആണ്)

* അപ്പൻ രാജാവല്ലെന്ന് അറിയുന്ന‌‌ ബാഹു രാജകുതിരവണ്ടിയുടെ (പള്ളിക്കുതിര?) മുന്നിൽ പോയി സെന്റി അടിക്കും. അത് കണ്ടാണ് അനുഷ്ക സ്നേഹിക്കുന്നത്.

* ബാഹുബലിക്ക് ഐ എ എസിൽ‌ ഒന്നാം റാങ്ക്‌ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ആഘോഷത്തിനിടെ‌ മിസ്റ്റർ‌ പല്വാൽ ദേവൻ വീഞ്ഞു‌കുപ്പി എടുത്ത് പോൾആസാദ് എന്ന സുഹൃത്തിനേ....

അവന്റെ ഒക്കെ ഒരു സസ്പൻസ് പൊട്ടിക്കൽ. ഇതിനു മാത്രം പാണമ്പള്ളത്തി‌ എവിടെനിന്ന് കിട്ടുന്നൂ...