യുണിവേർസിറ്റി സൈറ്റ് ഹാക്ക്‌‌ ചെയ്ത് അതിൽ‌ പാകിസ്ഥാൻ കി ജെയ് ഇടുന്നതിനു പകരം സപ്ലിയുള്ള പിള്ളാരുടെ മാർക്ക് തിരുത്തി ജയിപ്പിച്ചൂടേ പാകിസ്ഥാൻ ഹാക്കർമാരേ? പുണ്യം കിട്ടും!