"സംഭാഷണത്തിൽ ബോഡി ലാഗ്വേജിനു പ്രസക്തിയില്ലേ?"

"ഇല്ല. അത് വാമൊഴിവഴക്ക-നാടൻപ്രയൊഗ-നിഷ്കളങ്ക.."

"ആ.. മതി. മനസ്സിലായി. തൃപ്തിയായി."

#ആരോട്പറയാൻആരുകേൾക്കാൻ