"കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മദ്യപാനം നിർത്താനായി എല്ലാ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലും സർക്കാർ ഡിഅഡിക്ഷൻ സെൻറർ തുടങ്ങണം.."

പോസിബിൾ ആവശ്യം ഫ്രം ന്യായികരണ തൊഴിലാളികൾ.