"കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മധ്യപാനം നിർത്താനായി എല്ലാ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലും സർക്കാർ ഡിഅഡിക്ഷൻ സെറ്റർ തുടങ്ങണം.."

എല്ലാം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പെടലിക്കിട്ട് ന്യായികരണ മണിപ്രവാളങ്ങൾ എഴുതുന്നവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം.