തളയ്ക്കാൻ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും എന്തിനാ എന്റെ ഇരട്ടചങ്കാ, ഇത് പോലൊരു മന്ത്രി പോരേ‽