പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ട കുരിശുകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന, പ്രയക്തിക്കുന്ന മുഖ്യൻ സഖാവിനു ഷെവലിയാർ പട്ടം കിട്ടാൻ ചാൻസു കാണുന്നുണ്ട്.