ഇനി ഒന്നു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് 'കുരിശ് പിഴുതുമാറ്റിയിട്ടു നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി?' എന്ന് കൂടി അങ്ങോരു ചോദിക്ക്യൊ?