രണ്ടാമൂഴത്തെ 'മഹാഭാരതം' എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതവികാരങ്ങൾക്ക് വ്രണപ്പെടേണ്ടേ?