മല്യയെ സ്‌കോട്‌ലാന്‍ഡ്‌യാർഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐപിഎൽ സീസണിൽ അങ്ങേരു തന്നെ താരം!