പുലിമുരുകനിലെ വേട്ട‌‌‌ കണ്ട് ചിരിക്കുന്ന, കോമഡി‌യും നമിതയേയും കണ്ട് കരയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ! ഹും.