അടുത്ത‌‌‌ ലക്കം‌ വനിതയിൽ 'സാത്താൻസേവകരെ‌ തിരിച്ചറിയാൻ 12 വഴികൾ ' 'മാതാപിതാക്കളെ‌ കൊല്ലുന്ന കുട്ടികൾ - അറിയേണ്ടതെല്ലാം' എന്നീ‌ ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ?