ഗംഗക്ക് പകരം നാഗവല്ലി നകുലനിൽ കയറുന്നത് ജൂത സണ്ണി തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ പടമാണോ ഇന്റർനാഷ്ണൽ ഹൊറർ ഫ്രം മലയാളം?!