"ഇതാരാ...മീനാക്ഷിയോ.. എന്താ മോളേ സ്കൂട്ടറില്..." ഭയങ്കര ഇന്റലിജൻസ്!