"മണി മുണ്ടരുത്, ചുപ്പ് രഹോ" എന്ന് പറഞ്ഞ കലാഭവൻ മണിക്ക് ദീർഘദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിയിരുന്നു.