എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വോട്ടർക്കും നാലായിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കുന്നതാണ് നിയമമാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ഷൻ വാർഷീക പരിപാടിയാക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല.