ബേബിയോട് പറഞ്ഞ ഷട്ടപ്പും, മണിയോട് പറയാതിരുന്ന ഷട്ടപ്പും - രണ്ടും ഈ സർക്കാറിന്റെ നെഞ്ചത്തുള്ള മെഡലുകളാണ്.